Regulamin

REGULAMIN II SYNODU DIECEZJI RADOMSKIEJ

I. Założenia ogólne
1. Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu w jak najlepszym zarządzaniu Kościołem radomskim (kan. 460 KPK).
2. Strukturę synodu i jego funkcjonowanie określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 460-468) oraz Instrukcja Stolicy Apostolskiej „De synodis dioecesanis agendis instructio” z 19 marca 1997 r.  
3. Źródłami dla tworzonego na Synodzie prawa diecezjalnego są przede wszystkim: Kodeks Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, zarządzenia Stolicy Apostolskiej, uchwały II Polskiego Synodu Plenarnego i Konferencji Episkopatu Polski, „Ustawa Synodalna Diecezji Radomskiej promulgowana przez Biskupa Radomskiego Edwarda Materskiego 5 kwietnia 1997 roku w Radomiu na I Synodzie Diecezji Radomskiej”, ustawy, zarządzenia i instrukcje zawarte w „Kronice Diecezji Radomskiej”, chwalebne zwyczaje diecezjalne, postulaty duchowieństwa i katolików świeckich, statuty synodalne innych diecezji.
4. Przy opracowywaniu projektów deklaracji i dekretów synodalnych należy uwzględnić dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz nauczanie Biskupów Rzymskich, szczególnie papieża Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI.
5. Prawo powszechne, zawarte przede wszystkim w Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz prawo liturgiczne, o tyle winno się znaleźć w dekretach synodalnych, o ile istnieje potrzeba jego wyjaśnienia lub przytoczenia z racji praktycznych.
6. Prace II Synodu Radomskiego składają się z dwóch etapów: prac Komisji Przygotowawczych i prac na Sesjach Plenarnych. 
7. Deklaracje i dekrety synodalne winny być zredagowane jasno i krótko na wzór Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.

II. Cele Synodu:
a) Celem głównym Synodu jest pomoc biskupowi diecezjalnemu w pełnieniu jego funkcji pasterskiej w diecezji poprzez pogłębienie i umocnienie wiary i budowanie wspólnoty Kościoła radomskiego opartej na miłości i wzajemnym zaufaniu w myśl hasła synodalnego: Czynić diecezję domem i szkołą komunii.

b) Celem bliższym Synodu jest: 
– pogłębienie jedności biskupa diecezjalnego z prezbiterium i całą wspólnotę diecezji;
– troska o dobro duchowe wiernych; 
– odczytanie znaków czasu;
– wytyczenie głównych kierunków pracy duszpasterskiej;
– inicjowanie nowych dzieł i poczynań o charakterze ogólnym;
– wskazanie metod i sposobów pracy apostolskiej; 
– ożywienie aktywności duszpasterskiej;
– pogłębienie życia religijnego ludu Bożego; 
– popieranie powołań do wyłącznej służby Bogu;
– troska o świadome uczestnictwo wiernych w liturgii Kościoła;
– rozbudzenie odpowiedzialności wiernych za Kościół i pogłębianie świadomości eklezjalnej;
– umocnienie wierności Chrystusowi w konkretnych warunkach życia; 
– troska o jak najgłębsze zespolenie duchowe wiernych z Chrystusem i między sobą; 
– rozwiązywanie trudności związanych z duszpasterstwem i zarządzaniem; 
– korygowanie ewentualnych błędów w zakresie doktryny i obyczajów, jeśli takie ujawniają się w diecezji; 

c) Celem bezpośrednim Synodu jest wypracowanie nowego prawa diecezji radomskiej. 

III. Struktura Synodu
A. Biskup Radomski
1. Zgodnie z normą kan. 460-462 KPK biskup diecezjalny przewodniczy pracom Synodu, którego wspomagają i zastępują biskupi pomocniczy.
2. Dla realizacji zadań Synodu ustanawia Komisję Główną Synodu, Sekretariat Synodu i Komisje Synodalne. 
3. Przewodniczy pracom Komisji Głównej osobiście lub przez biskupa pomocniczego. 
4. Zwołuje Sesje Plenarne Synodu i kieruje nimi osobiście lub przez biskupa pomocniczego. 
5. Zatwierdza i promulguje dokumenty końcowe Synodu. 

Strony: 1 2 3 Następna »