Dekanalni Relatorzy Synodalni - zadania i obowiązki

ZADANIA DEKANALNYCH RELATORÓW SYNODALNYCH

Regulamin II Synodu Diecezji Radomskiej przewiduje funkcję dekanalnego relatora synodalnego. Termin relator pochodzi od słowa relacjonować. Relator ma być, zatem osobą relacjonującą i koordynującą. Funkcja relatora jest związana z usprawnieniem prac synodalnych, a zwłaszcza współpracy między Sekretariatem Synodu a parafialnymi Zespołami Synodalnymi. 
W jaki sposób powołany jest relator dekanalny? Kto może być relatorem? 
Regulamin Synodu przewiduje:
– kapłani każdego dekanatu wybiorą w tajnym głosowaniu jednego prezbitera, który będzie pełnił funkcję dekanalnego relatora synodalnego;
– relatorem może być tylko prezbiter; nie może być osoba świecka, siostra zakonna, diakon, biskup; 
– spośród prezbiterów funkcji relatora dekanalnego nie powinien pełnić dziekan. 
Wiemy już, kto może być relatorem, znamy główny cel jego działania. Teraz przyjrzyjmy się celom szczegółowym, jakie wytycza dla relatora Regulamin. 

Jakie są obowiązki relatora?

Relator:
– powinien obowiązkowo osobiście brać udział w zebraniach organizowanych przez Sekretariat Synodu (przynajmniej raz na kwartał); 
– koordynuje, w porozumieniu z dziekanem, sprawy związane z Synodem w dekanacie, to znaczy: 
a. zachęca, by w każdej parafii działał Zespół Synodalny według Regulaminu; 
b. zachęca, by regularnie odbywały się spotkania. Sam jeździ na spotkania do parafii, zabiera głos i kontroluje, czy spotkania przebiegają właściwie;
c. troszczy się, by w parafiach obecny był „Biuletyn Synodalny”; 
d. służy radą w sytuacjach spornych (stąd ważne, by relator był obeznany z tematyką synodu).
– zabiera głos na spotkaniach dekanalnych, informując jak przebiegają prace Synodu (zdaje relacje z Sesji Plenarnych; informuje o działaniach Zespołów Synodalnych, mówiąc o plusach i minusach; mobilizuje prezbiterów do realizacji programu, jaki jest przewidziany na spotkania Zespołów Synodalnych); 
– dostarcza dla Zespołów Synodalnych materiały synodalne; 
– zbiera protokoły i wnioski od Zespołów Synodalnych i przekazuje do Sekretariatu. 
– nie tylko gromadzi dokumenty, ale materiał przed przekazaniem do Sekretariatu wstępnie opracowuje i porządkuje. Ważnym zadaniem relatora jest organizowanie wraz księdzem dziekanem dekanalnych zjazdów synodalnych. Wierni muszą żyć Synodem. Zjazd może odbyć się dwa razy do roku, za każdym razem w innej parafii. Oczywiście powinna być uroczysta Msza święta pod przewodnictwem księdza dziekana. Po Mszy świętej można wygłosić konferencję formacyjną (można zaprosić przewodniczącego jednej z Komisji, czy też członka sekretariatu), a następnie odbywa się spotkanie, podczas którego wymieniane są doświadczenia, relacje z działalności Zespołów Synodalnych. Nie może zabraknąć także adoracji Najświętszego Sakramentu, bo na nic będą nasze obrady, jeśli nie oprzemy dzieła Synodu na modlitwie, a zwłaszcza na modlitwie adoracyjnej powinny się rodzić wnioski, postulaty, które później będziemy strać się wprowadzić w życie diecezji. 
Regulamin mówi jeszcze o jednym obowiązku relatora. Obowiązkowo i osobiście bierze udział w Sesjach Plenarnych oraz ma prawo głosować. Jeśli nie może przybyć, ma obowiązek powiadomić Przewodniczącego Synodu, czyli biskupa diecezjalnego. W momencie, gdy relator zostaje przeniesiony do innego dekanatu w ramach zmian, jakie następują wśród duchowieństwa, wówczas wygasa jego mandat i wybierany jest nowy relator, według Regulaminu. 

Relator:
1. powinien założyć teczkę lub segregator, w którym będzie gromadził następujące dokumenty: 
listy członków Zespołów Synodalnych; 
drugą kopię protokołów z zebrań Zespołów Synodalnych; 
kalendarium spotkań Zespołów Synodalnych; 
2. posiadać dane teleadresowe przewodniczących oraz sekretarzy Zespołów Synodalnych; 
3. zgłaszać do Sekretariatu Synodu na piśmie wszelkie zmiany personalne w Zespołach Synodalnych, po wcześniejszym zaprzysiężeniu osoby na członka Zespołu; 
4. dostarczać do Sekretariatu Synodu przynajmniej raz na kwartał kopie protokołów z odbytych spotkań Zespołów Synodalnych (np. podczas spotkania z Sekretariatem Synodu);


DEKANALNY RELATOR SYNODALNY (skrót)

1. Kapłani każdego dekanatu wybiorą w tajnym głosowaniu jednego prezbitera, który będzie pełnił funkcję dekanalnego relatora synodalnego. Funkcji tej nie powinien pełnić dziekan. 

2. Do obowiązków dekanalnego relatora synodalnego należy:

a) osobisty udział (przynajmniej raz na kwartał) w organizowanych przez Sekretariat Synodu zebraniach;
b) koordynowanie, w łączności z dziekanem, spraw związanych z Synodem w dekanacie;
c) informowanie o pracach Synodu na każdej konferencji dekanalnej;
d) dostarczanie dla parafialnych i innych Zespołów Synodalnych materiałów synodalnych;
e) zbieranie protokołów i wniosków od parafialnych oraz innych Zespołów Synodalnych oraz ich przesyłanie do Sekretariatu Synodu. 

3. Dekanalny relator synodalny na czele z dziekanem organizują dekanalne zjazdy synodalne. 

4. Z racji pełnionej funkcji dekanalny relator synodalny obowiązkowo bierze udział w posiedzeniach Sesji Plenarnych i w głosowaniach.