Regulamin


B. Komisja Główna Synodu
1. Komisja Główna jest organem kierującym całością prac synodu: koordynuje działalność Komisji Synodalnych, przyjmuje opracowane przez Komisje Synodalne projekty, przygotowuje program posiedzeń plenarnych, przedkłada projekty uchwał na posiedzeniach plenarnych celem ich przegłosowania, przedkłada uchwały do zatwierdzenia biskupowi radomskiemu.
2. Skład osobowy Komisji Głównej określa biskup radomski.
3. Zebrania Komisji Głównej odbywają się stosownie do potrzeb uznanych przez biskupa radomskiego. 
4. Do zadań Komisji Głównej Synodu należy:


a. określenie zadań poszczególnych Komisji Synodalnych; 
b. przyjmowanie i ocena projektów dokumentów opracowanych przez Komisje Synodalne; 
c. przygotowanie projektów dokumentów końcowych Synodu, które mają być przedstawione na Sesjach Plenarnych Synodu; 
d. opracowanie programu Sesji Plenarnych; 
e.redakcja dokumentów końcowych Synodu zarówno od strony merytorycznej (skoordynowanie treści poszczególnych dokumentów, ocena ich zgodności z normami prawa powszechnego, porównanie i ujednolicenie aktów prawnych), jak również od strony językowej (styl, jasność i precyzja sformułowań). 
f. przedstawienie biskupowi radomskiemu deklaracji i dekretów przyjętych na sesjach plenarnych do ostatecznego zatwierdzenia. 

C. Sekretariat Synodu
1. Sekretariat Synodu jest organem wykonawczym Komisji Głównej. W jego skład wchodzą: sekretarz generalny i sekretarze pomocniczy oraz rzecznik prasowy. Sekretariat gromadzi całość dokumentacji Synodu, redaguje projekty deklaracji i dekretów synodalnych, przesyła je członkom Synodu, sporządza protokoły z posiedzeń Komisji Głównej i sesji plenarnych Synodu.
2. Sekretariat Synodu działa w sposób stały. 
3. Sekretarz generalny kieruje pracami Sekretariatu i odpowiada za przebieg prac synodalnych.
4. Sekretarze pomocniczy wypełniają zadania wskazane im przez sekretarza generalnego.
5. Do zadań Sekretariatu Synodu należy: 
a. sporządzanie protokołów posiedzeń Komisji Głównej i Sesji Plenarnych; 
b. sporządzanie list członków Synodu, i zbieranie podpisów uczestników Sesji Plenarnych; 
c. gromadzenie i przygotowywanie dla Komisji Głównej Synodu materiałów nadsyłanych przez Komisje Synodalne; 
d. gromadzenie i przygotowywanie dla poszczególnych Komisji materiałów nadsyłanych przez Zespoły Synodalne; 
e. gromadzenie i przechowywanie akt i wszelkich materiałów związanych z Synodem; 
f. rozsyłanie materiałów synodalnych do Komisji Synodalnych i Zespołów Synodalnych; 
g. służenie pomocą przewodniczącym poszczególnych Komisji Synodalnych; 
h.przygotowanie liturgii synodalnej; 
i.odpowiadanie za informację medialną; 
j.redagowanie „Biuletynu Synodalnego”. 

6. Do kontaktów z mediami upoważniony jest rzecznik prasowy Synodu; odpowiada on za informację medialną (prasową i internetową); inni członkowie na wypowiadanie się w mediach na temat Synodu muszą uzyskać zgodę przewodniczącego Sekretariatu Synodu.

D. Komisje Synodalne
1. Biskup Radomski ustanawia Komisje Synodalne, mianuje ich przewodniczących i zaproponowanych przez nich członków.
2. Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza komisji.
3. W trakcie trwania Synodu Biskup Radomski może powoływać nowe Komisje. 
4. Do zadań Komisji Synodalnych należy: 
a.studiowanie problemów związanych z pracami i kompetencją Komisji; 
b.studiowanie odpowiednich dokumentów Magisterium Kościoła; 
c.zapoznawanie się z uchwałami II Polskiego Synodu Plenarnego; 
d.zebranie i zapoznanie się z prawodawstwem partykularnym dotychczas obowiązującym w diecezji radomskiej; 
e.zebranie i zapoznanie się z ustawodawstwem prawa wyznaniowego i cywilnego odnoszącym się do spraw dotyczących życia Kościoła w zakresie stanowiącym przedmiot kompetencji Komisji; 
f.rozeznanie specyfiki społeczno-religijnej i duszpasterskiej diecezji radomskiej;
g.redagowanie opracowań, które posłużą do prac w Zespołach Synodalnych. (opracowania te winny zawierać trzy podstawowe elementy: krótkie wprowadzenie teologiczne, socjologiczną ocenę aktualnej sytuacji, sformułowanie ważniejszych opinii, wniosków i propozycji duszpasterskich oraz rozwiązań prawnych); 
h.zapoznanie się z opracowaniami nadesłanymi przez Zespoły Synodalne i przygotowanie dokumentów dla Komisji Głównej. 
i.opracowanie projektów deklaracji i dekretów synodalnych oraz związanych z nimi aneksów.
5. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Komisji i kieruje jej pracami. Zebrania Komisji Synodalnych odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące lub – w razie potrzeby – częściej (dotyczy to zwłaszcza okresu opracowywania tekstów roboczych). O terminie zebrania powiadamia biskupa diecezjalnego i sekretarza generalnego; ci mogą wziąć udział w posiedzeniu, jeśli uznają to za potrzebne.
6. Przewodniczący Komisji każdorazowo, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, powiadamia Sekretariat Synodu o miejscu i czasie posiedzenia Komisji.
7. Komisje mogą zasięgać rady znawców danego problemu. Należy jednak każdorazowo informować o tym Sekretariat Synodu. 
8. Sekretarz Komisji sporządza protokoły z jej posiedzeń, spisuje opracowane projekty dokumentów z uwzględnieniem sugestii Zespołów Synodalnych i przekazuje je do sekretariatu Synodu; spisuje opracowane projekty dokumentów oraz przechowuje akta Komisji Synodalnej. Projekty do przedłożenia na Sesji Plenarnej Komisja Synodalna przyjmuje zwykłą większością głosów.
9. Projekty deklaracji i dekretów synodalnych członkowie Komisji przyjmują większością głosów; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji Synodalnej. Po podpisaniu przez członków Komisji przegłosowanych dokumentów, przewodniczący przekazuje je każdorazowo do Sekretariatu Synodu z podaniem wyników głosowania.

W realizacji zadań synodalnych Komisji Głównej II Synodu Radomskiego będą służyły pomocą następujące Komisje Synodalne:

1. Komisja ds. Nauki i Wychowania Katolickiego 
2. Komisja ds. Kultu Bożego 
3. Komisja ds. Duchowieństwa Diecezjalnego 
4. Komisja ds. Osób Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 
5. Komisja ds. Wiernych Świeckich, Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
6. Komisja ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin  
7. Komisja ds. Młodzieży 
8. Komisja ds. Duszpasterstwa Charytatywnego 
9. Komisja ds. Administracyjno-prawnych
10. Komisja ds. Kultury, Mediów i Nowej Ewangelizacji