Regulamin


E. Zespoły Synodalne

1. W każdej parafii należy powołać przynajmniej jeden parafialny Zespół Synodalny. Jeśli parafia obejmuje więcej niż 5 tys. wiernych należy powołać dwa Zespoły Synodalne. Jeżeli parafia obejmuje więcej niż 10 tys. wiernych należy powołać trzy Zespoły Synodalne. 
2. Przewodniczącym Zespołu Synodalnego jest miejscowy proboszcz, a w przypadku utworzenia więcej niż jednego Zespołu Synodalnego, powołani przez proboszcza wikariusze. 
3. Członkami Zespołów Synodalnych powinni być przede wszystkim: wikariusze, przedstawiciel zakonu lub zgromadzenia zakonnego, katecheci i katechetki, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, członkowie rady duszpasterskiej, rady ekonomicznej oraz przedstawiciele parafialnych grup duszpasterskich. 
4. Przewodniczący Zespołu Synodalnego przekazuje do Sekretariatu Synodu informację o powstaniu Zespołu Synodalnego wraz z listą jego członków (jednak nie więcej niż 25 osób). 
5. Każdy Zespół Synodalny wybiera spośród swoich członków sekretarza. 
6. Zebrania Zespołu Synodalnego powinny odbywać się regularnie, przynajmniej raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba, także częściej. 
7. Zespoły Synodalne zapoznają się podczas zebrań z materiałami otrzymanymi z Sekretariatu Synodu i po dyskusji dokonają konfrontacji wskazanych zagadnień ze stanem życia religijnego własnego środowiska oraz zaproponują odpowiednie, praktyczne inicjatywy zmierzające do poprawy sytuacji duszpasterskiej. 
8. Każde zebranie Komisji Synodalnej należy zaprotokołować, a tekst protokołu zawierającego także wnioski i propozycje, przewodniczący zobowiązany jest przekazać do Sekretariatu Synodu, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. 

F. Sesje Plenarne
1. Zaakceptowane przez Biskupa Radomskiego projekty deklaracji i dekretów synodalnych oraz integralnie z nimi związanych aneksów zostają poddawane dyskusji podczas sesji plenarnych Synodu.
2. Sesje plenarne Synodu zwołuje i przewodniczy im biskup diecezjalny; przewodniczenie może zlecić biskupowi pomocniczemu. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania bezpośrednio po obliczeniu głosów.
3. W skład posiedzeń plenarnych wchodzą osoby wymienione w kan. 463 § 1 KPK, a ponadto członkowie Sekretariatu Synodu i Komisji Synodalnych oraz osoby wezwane i zaproszone przez biskupa diecezjalnego (zob. kan. 463 § 2-3 KPK). Obecność na sesjach plenarnych Synodu jest obowiązkowa.
4. Wyboru wiernych świeckich, w tym także członków instytutów życia konsekrowanego, winna dokonać – w myśl kan. 463 § 1, n. 5 – Rada Duszpasterska. 
5. Wyboru kapłanów – delegatów z poszczególnych dekanatów oraz ich zastępców winni dokonać – w myśl kan. 463 § 1, n. 8 – wszyscy kapłani pełniący duszpasterstwo w dekanacie.
6. Z każdego dekanatu należy wybrać jednego kapłana – delegata i jednego zastępcę. Wybór dokonuje się podczas konferencji dekanalnej pod przewodnictwem dziekana i zapada względną większością głosów. W przypadku takiej samej ilości uzyskanej przez kilku kandydatów, o pierwszeństwie decyduje staż pracy w dekanacie. Wybrani nie mogą być: kanonicy gremialni kapituły katedralnej, członkowie Rady Kapłańskiej oraz dziekani, wchodzą bowiem w skład uczestników Synodu z urzędu (zob. kan. 463 § 1, n. 3, 4 i 7).
7. Wyboru przełożonych instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego, które posiadają dom w diecezji, tak męskich, jak i żeńskich, (zob. kan. 463 § 1 n. 9) dokonują konferencje przełożonych wszystkich domów w diecezji, przy czym należy wybrać – większością głosów – dwóch przełożonych instytutów męskich oraz dziesięć przełożonych instytutów żeńskich.

8. Sesja Plenarna ma następujący przebieg: 
a. modlitwa; 
b. wyznanie wiary uczestników Sesji Plenarnej (tylko przy rozpoczęciu Synodu) (poza obserwatorami – zgodnie z kan. 833 n. 1 KPK) 
c. prezentacja przygotowanego projektu dokumentu przez przedstawiciela odpowiedniej Komisji; 
d. wystąpienia członków Synodu oraz ewentualnie zaproszonych konsultorów; 
e. głosowanie; 
f. podsumowanie; 
g. modlitwa końcowa. 

9. Podczas Sesji Plenarnych Synodu przewidziane teksty dokumentów synodalnych będą przyjmowane kwalifikowaną większością 2/3 głosów (głosowanie: placet – przyjmuję, non placet – nie przyjmuję, placet iuxta modum – przyjmuję z poprawkami). Inne decyzje zapadają większością zwykłą.
10. W przypadku zgłoszenia podczas Sesji Plenarnej merytorycznych poprawek lub odrzucenia projektu dokumentu w całości Komisja Główna Synodu wspólnie z kompetentną Komisją Synodalną dokona odpowiedniej korekty tekstu i przedstawi go do ponownego zatwierdzenia na kolejnej Sesji Plenarnej.
11. Przyjęte przez uczestników posiedzenia plenarnego projekty statutów synodalnych i aneksów Komisja Główna przedkłada biskupowi radomskiemu – jako ustawodawcy diecezjalnemu – do aprobaty.
12. Końcowe dokumenty Synodu opracuje specjalnie powołana Komisja Redakcyjna.
13. Promulgacja uchwał synodalnych należy do biskupa radomskiego.
14. Biskup diecezjalny wprowadza zmiany w niniejszym regulaminie i rozstrzyga wszelkie wątpliwości związane z jego interpretacją.Radom, 25 września 2008 r.

Strony: « Poprzednia 1 2 3