Zespoły synodalne

 

1. W każdej parafii należy powołać przynajmniej jeden parafialny Zespół Synodalny. Jeśli parafia obejmuje więcej niż 5 tys. wiernych należy powołać dwa Zespoły Synodalne. Jeżeli parafia obejmuje więcej niż 10 tys. wiernych należy powołać trzy Zespoły Synodalne. 
2. Przewodniczącym Zespołu Synodalnego jest miejscowy proboszcz, a w przypadku utworzenia więcej niż jednego Zespołu Synodalnego, powołani przez proboszcza wikariusze. 
3. Członkami Zespołów Synodalnych powinni być przede wszystkim: wikariusze, przedstawiciel zakonu lub zgromadzenia zakonnego, katecheci i katechetki, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, członkowie rady duszpasterskiej, rady ekonomicznej oraz przedstawiciele parafialnych grup duszpasterskich. 
4. Przewodniczący Zespołu Synodalnego przekazuje do Sekretariatu Synodu informację o powstaniu Zespołu Synodalnego wraz z listą jego członków (jednak nie więcej niż 25 osób). 
5. Każdy Zespół Synodalny wybiera spośród swoich członków sekretarza. 
6. Zebrania Zespołu Synodalnego powinny odbywać się regularnie, przynajmniej raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba, także częściej. 
7. Zespoły Synodalne zapoznają się podczas zebrań z materiałami otrzymanymi z Sekretariatu Synodu i po dyskusji dokonają konfrontacji wskazanych zagadnień ze stanem życia religijnego własnego środowiska oraz zaproponują odpowiednie, praktyczne inicjatywy zmierzające do poprawy sytuacji duszpasterskiej.
8. Każde zebranie Komisji Synodalnej należy zaprotokołować, a tekst protokołu zawierającego także wnioski i propozycje, przewodniczący zobowiązany jest przekazać do Sekretariatu Synodu, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.