A A A

Rekolekcje

 

 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2018 

 

 

 

w Radomiu


– szkoły podstawowe: 14-16 lutego 2018 r.

( od Środy Popielcowej)

 

–szkoły ponadpodstawowe: 7-9 marca 2018 r.

(po III Niedzieli Wielkiego Postu)

 

 

w całej diecezji


– szkoły średnie: 7-9 marca 2018 r.

(po III Niedzieli Wielkiego Postu)

 

 


 

 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2017 

 

 

 

 

w Radomiu


szkoły podstawowe: 1-3 marca 2017 r.

 (od Środy Popielcowej)


gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: 22-24 marca 2017 r.

 (po III niedz. Wielkiego Postu) 

 

 

 

w całej diecezji

szkoły ponadgimnazjalne: 22-24 marca 2017 r.

(po III niedz. Wielkiego Postu)

 

 


 

 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2016 

w Radomiu


szkoły podstawowe: 17 -19 lutego 2016 r.

 

(po I niedz. Wielkiego Postu)


gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: 2-4 marca 2016 r.

(po III niedz. Wielkiego Postu)

 


w całej diecezji


szkoły ponadgimnazjalne: 2-4 marca 2016 r.

(po III niedz. Wielkiego Postu)

 

 

 

Pielgrzymka na Jasna Górę:20 kwietnia 2016 r.

 

 

 


 

 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2015

 

 

 

w Radomiu


– szkoły podstawowe: 18-20 lutego 2015 r.

(od Popielca)


– gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: 11-13 marca 2015 r.

(po III niedz. Wielkiego Postu)

 

 

 

w całej diecezji


– szkoły ponadgimnazjalne: 11-13 marca 2015 r.

(po III niedz. Wielkiego Postu)

 

 

 

 

KONSPEKTY:


Klasa III szkoły podstawowej

Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu – kliknij, aby pobrać...


Klasa IV-VI szkoły podstawowej

z uwzględnieniem korelacji z nauczaniem innych przedmiotów – kliknij, aby pobrać...

 

Klasa I-III gimnazjum

Przygotowanie do szkolnych rekolekcji wielkopostnych – kliknij, aby pobrać...

 

Klasa I-III liceum

Przygotowanie do szkolnych rekolekcji wielkopostnych – kliknij, aby pobrać...

 

 

 

FORMULARZ SPRAWOZDANIA ZE SZKOLNYCH REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH – kliknij, aby pobrać...

 

 

 

LEKCJE WYCHOWAWCZE-PROPOZYCJE POMOCY DO REKOLEKCJI SZKOLNYCH – (konspekty 1-4)


Konspekt 1 – kliknij, aby pobrać…

 

Konspekt 2 – kliknij, aby pobrać…

 

Konspekt 3 – kliknij, aby pobrać…

 

Konspekt 4 – kliknij, aby pobrać…

 

 

 

LEKCJE WYCHOWAWCZE O WARTOŚCIACH – (konspekty)

 

Konspekt 1 – kliknij, aby pobrać…

 

 

 


 

 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2014 

 

 

 

w całej diecezji


szkoły ponadgimnazjalne: 26-28 marca 2014 r.

(po III niedz. Wielkiego Postu)

 

 

 

 

WSKAZANIA KATECHETYCZNO-DUSZPASTERSKIE

DO REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

I. Podstawy prawno-duszpasterskie rekolekcji szkolnych

A) Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobów organizowania nauki religii... (Dz. U. 1999 Nr 67, poz. 753, art. 10)

1. „Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.

2. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc wcześniej.

3. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji wielkopostnych”.

B) Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce (Kraków 2001, nr 88) 

„Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Ich celem jest pogłębienie u uczniów więzi z Chrystusem i Kościołem, a także uzupełnienie nauki religii o właściwy na katechezie wymiar inicjacyjny. Rekolekcje szkolne podejmują również zadania ewangelizacyjne wobec środowiska szkolnego. Aby te zadania mogły wypełnić, należy je starannie przygotować. Szczególną pieczę nad przygotowaniem rekolekcji sprawuje proboszcz wraz z nauczycielami religii. Wskazane jest, aby w przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji włączyli się nauczyciele i rodzice”.  

 

II. Cele i zadania katechetyczno-pastoralne

1. Rekolekcje wielkopostne są od wielu lat powszechnie przyjętą formą posługi duszpasterskiej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Celem rekolekcji wielkopostnych jest ożywienie życia religijnego, wewnętrzne nawrócenie i przygotowanie do sakramentu pojednania, odnowienie powszechnego powołania do świętości w Kościele, a tym samym pełniejsze przygotowanie do Eucharystii oraz nawiązanie osobistej relacji z Bogiem i wzbudzenie pragnienia formacji w wybranej grupie parafialnej.

2. Rekolekcje trwają trzy dni i wymagają takiego zorganizowania spotkań i zajęć w czasie rekolekcji, aby uczniowie (zarówno dzieci jak i młodzież) przyszli na rekolekcje dwa razy dziennie. Nie do pomyślenia jest, by uczniowie czas rekolekcji potraktowali jako dni wolne, pozbawione jasnych wskazań, jak je należy przeżyć. Stąd konieczne jest słowo duszpasterza o rekolekcjach nie tylko do uczniów odbywających rekolekcje, ale także do rodziców, wychowawców, wszystkich wiernych. W słowie tym konieczne jest ukazanie potrzeby modlitwy wszystkich o owocne przeżycie rekolekcji przez dzieci i młodzież. Intencje te należy uwzględnić szczególnie w modlitwie wiernych w niedziele poprzedzające rekolekcje.

3. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży to czas wdzięczności za łaskę wiary. „Wszyscy chrześcijanie którzy jako nowe stworzenie dzięki odrodzeniu z wody i z Ducha Świętego nazywają się dziećmi Bożymi (...) stają się z każdym dniem coraz bardziej świadomi otrzymanego daru” (DWCH 2). W tym czasie kiedy śpiewamy Gorzkie Żale i odprawiamy Drogę Krzyżową bardziej uświadamiamy sobie godność dzieci Bożych otrzymaną na chrzcie świętym. Z wielką ufnością przychodzimy do Chrystusa, aby dziękować za dar miłości.

Rekolekcje – to czas wyciszenia i wsłuchania w Słowo Boże, które będzie głoszone w każdym dniu. Bóg przemawia w ciszy, potrzeba więcej skupienia i modlitwy.

Rekolekcje – to czas przybliżania się do Chrystusa i stawania się nowym człowiekiem „Otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8,15). Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis naucza: „Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa” (RH 10).

Rekolekcje – to czas uczenia się odpowiedzialności za myśli, słowa i czyny. Odpowiedzialności przed Bogiem, innymi ludźmi i sobą samym.

Rekolekcje – to czas braterstwa, przebaczenia i jedności działania dla dobra Ojczyzny.

4. W przeżywaniu rekolekcji wielkopostnych dzieci i młodzieży powinna uczestniczyć cała rodzina. Rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych – stwierdził Sobór Watykański II – „W rodzinie chrześcijańskiej ubogaconej łaską i obowiązkami sakramentu małżeństwa należy uczyć dzieci zgodnie z wiarą na chrzcie otrzymaną poznawania i czci Boga a także miłowania bliźniego (DWCH 3).

Do rodziców należy troska o wspólną modlitwą przed, w czasie i po rekolekcjach. Wskazane jest większe wyciszenie w domu – tak bardzo sprzyjające modlitwie i refleksji oraz stworzenie klimatu przepojonego miłością, życzliwością. Gotowością pomocy. Rodzice powinni zapoznać się z planem rekolekcji, tematyką głoszonych konferencji, winni zachęcić dzieci do rozmowy na poruszone w kazaniach tematy. Dużą pomocą może też być starannie dobrana lektura.

Istnieje wiele możliwości pomocy dzieciom i młodzieży w dobrym wykorzystaniu wolnego od zajęć szkolnych czasu, przeznaczonego na rekolekcje.

5. W pięknej i zarazem doniosłej pracy wychowawczej uczestniczy szkoła, nauczyciele i wychowawcy. Powołanie pedagogiczne wymaga szczególnych przymiotów umysłu i serca. O te dary będziemy prosić Jedynego Nauczyciela Jezusa Chrystusa w czasie trwania rekolekcji dla wszystkich nauczycieli i wychowawców. To, czy rekolekcje będą udane zależy, miedzy innymi od ich organizacji tak ze strony parafii jak i szkoły.

 

III. Przygotowanie

1. Przygotowanie polega najpierw na dokładnej informacji o rekolekcjach i o ich szczególnym charakterze, jako czasu łaski. Informacja powinna objąć uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich wiernych. Powinna dotyczyć nie tylko zachęty do uczestnictwa, ogłoszenia o porządku rekolekcji, ale podkreślać religijny i duchowy charakter rekolekcji: konieczność nawrócenia, wpatrywania się w Tajemnicę Odkupienia, wezwanie do głębszej refleksji nad czasem, nadzieję uzyskania odpustu.

2. Wstępną informację o rekolekcjach należy łączyć z modlitwą w intencji dobrego przeżycia rekolekcji. W modlitwie tej powinni uczestniczyć wszyscy – a więc uczniowie, rodzice, nauczyciele. Cała parafia winna być zainteresowana rekolekcjami szkolnymi. W niedzielnej liturgii powinno być wezwanie o dar owocnych rekolekcji, a do chorych skierowana prośba o ofiarowanie cierpień w intencji rekolekcji.

3. Przed rekolekcjami przeprowadzamy katechezę, w której ukazujemy istotę rekolekcji i prowadzimy do zaangażowania uczniów. Katecheza może być oparta na tekście biblijnym np. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Umożliwiamy uczniom skorzystanie ze skrzynki zapytań dotyczącej spowiedzi i problemów wiary.

4. Rekolekcje przeprowadzamy w kościołach parafialnych lub wyznaczonych kościołach np. rektorskich. Nabożeństwa rekolekcyjne odbywają się dwa razy w ciągu dnia.

5. W niedzielę poprzedzającą rekolekcje należy wygłosić naukę do rodziców. Usilnie zapraszany rodziców do uczestnictwa z uczniami na rekolekcjach.

6. Nigdy nie wolno żądać od dyrekcji zwolnienia uczniów w różnych terminach ze względu na różną przynależność do parafii. Podanie o zwolnienie składa proboszcz parafii na terenie której znajduje się szkoła.

7. Organizując rekolekcje należy zwrócić uwagę na wcześniejsze przygotowanie i zaplanowanie rekolekcji, warunki duszpasterskie i szkolne, przygotowanie wspólnych śpiewów z dziećmi i młodzieżą, Drogi Krzyżowej, inscenizacji, spotkań z zaproszonymi gośćmi oraz propozycji zadań domowych itd.

8. Zawierzenie rekolekcji Matce Bożej.

 

IV. Po rekolekcjach

1. Modlitwa dziękczynna za łaski otrzymane w czasie rekolekcji.

2. Odwoływanie się na katechezie do postanowień rekolekcyjnych. Oczywiście – zawsze w ciszy, bez jakiejkolwiek formy ujawniania.

3. Zachęta do comiesięcznej spowiedzi i Komunii świętej.

4. Wspólna modlitwa o wytrwanie w dobrych postanowieniach.

5. Przypomnienie, że Bóg wspomaga wszystkich, którzy chcą dobrze czynić. Odwołanie się do słów Chrystusa: „Każdą latorośl, która przynosi owoc, Ojciec oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy” (J 15,2).

6. Rozbudzenie nadziei przez zawierzenie Matce Bożej.

 

 

Artykuł został zamieszczony w kwartalniku „Zeszyty Formacji Katechetów” nr 1/2005 (s. 63-65) na temat: Szkolne rekolekcje wielkopostne. 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin